Inovační studie o energetice v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0080 „Partnerství v oblasti energetiky“

Moravskoslezský energetický klastr (MSEK)  zahájil v roce 2012 realizaci projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0080 „Partnerství v oblasti energetiky“, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce a vytvoření  partnerství v oblasti energetiky mezi vysokými školami (VŠB-TUO, VUT v Brně) a členy Moravskoslezského energetického klastru. Partnerství bude podpořeno vytvořením systému pravidelných odborných praxí a krátkých stáží, interaktivních seminářů, workshopů, informačních materiálů a konferencí s mezinárodní účastí.

Součástí klíčové aktivity 6 „Realizace vzdělávacích a školicích aktivit pro zlepšení vzájemné spolupráce a podpora přenosu informací v rámci partnerství“ je vytvoření analytické studie, hodnotící současnou energetickou a environmentální situaci na území Moravskoslezského kraje.

„Inovační studie o energetice“ obsahuje:

  • údaje o primární spotřebě paliv a energie,
  • údaje o produkci emisí ze stacionárních zdrojů,
  • energetickou a emisní bilanci stávajícího stavu Moravskoslezského kraje,
  • mapové výstupy prezentující rozsah plynofikace a elektrifikace,
  • tabelární datové podklady v členění na jednotlivé obce, souhrny za ORP a kraj celkem,
  • grafické výstupy.

Jejím cílem je nasměrování studentů vysokých škol, akademiků a dalších pracovníků vzdělávání, výzkumu a vývoje působících v oblasti energetiky, ke spolupráci s průmyslovou sférou a dodavateli energií. Ideálně takovým způsobem, aby tato cílová skupina získala možnost ovlivňovat vývoj energetiky a snižovat dopady výroby energií na životní prostředí.

Studie je zpracována způsobem, umožňujícím, prostřednictvím vkládání nových vstupních dat, její průběžnou aktualizaci. Tím je zároveň zajištěna udržitelnost klíčové aktivity 6.
OPVK loga