O projektu

Dosavadní zkušenosti firem a vysokých škol v oblasti energetiky prokazují, že vytvoření silného partnerství podporujícího odborné praxe a stáže s vazbou na společné projekty je nezbytně nutné. Podpůrným cílem je příprava a realizace interaktivních seminářů a workshopů, časopisu, vytvoření komunikační platformy a dlouhodobý rozvoj sítě partnerské spolupráce v oblasti energetiky pro rozvoj klíčových kompetencí a systému pravidelných odborných praxí ve veřejném i soukromém sektoru. Energetika a její jednotlivé oblasti jsou přímo závislé na vzájemné spolupráci mezi vysokými školami a soukromým sektorem hlavně v oblasti přenosu výsledků výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Tyto obory vyžadují velmi kvalifikované a odborně připravené inženýry, kteří jsou schopni hledat nové trendy v oblasti energetických úspor a energetického využití odpadů a samozřejmě spolupracovat na společných projektech. Z výše uvedených důvodů chceme realizovat projekt na vznik a rozvoj partnerství v oblasti energetiky.

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce a vytvoření silného partnerství v oblasti energetiky mezi vysokými školami (VŠB-TUO, VUT v Brně) a Moravskoslezským energetickým klastrem (dále jen MSEK), který seskupuje 21 firem. Účelem partnerství bude výměna informací, poznatků a prohlubování spolupráce v oblasti energetiky. Partnerství bude podpořeno vytvořením systému pravidelných odborných praxí a krátkých stáží, interaktivních seminářů a workshopů, informačních materiálů, konferencí s mezinárodní účastí. Nejtalentovanější studenti účastnící se praxí, kteří se při řešení problémů a společných projektů osvědčí, se stanou konzultanty v rámci partnerství a obdrží nabídku dlouhodobě spolupracovat na řešených projektech v rámci partnerství. Partnerství bude podpořeno vznikem dvou společných odborných učeben, kde bude cílová skupina zapojena do řešení tematických oblastí a kde také budou probíhat semináře, workshopy a školení. Výsledkem realizace projektu bude zvýšená spolupráce či intenzivnější komunikace a přenos informací a výsledků výzkumu a vývoje mezi jednotlivými zapojenými subjekty. Cílové skupiny budou úzce spolupracovat s firmami na energetických úsporách a efektivním využívání energií a získají poznatky přímo z praxe. Odborných praxí se budou účastnit skupiny složené z akademických pracovníků a studentů pod dohledem odborných pracovníků firem zapojených do partnerství. Prostřednictvím praxí dojde přenosu poznatků z praxe do výuky. Transfer informací z výzkumu do praxe bude realizován prostřednictvím pravidelných kulatých stolů, komunikační platformy, interaktivních seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí. Celkovým výstupem projektu bude navázání dlouhodobé spolupráce mezi VŠ institucemi a firmami sdruženými v MSEK v oblasti energetiky prostřednictvím jednotlivých aktivit. Předpokládáme zapojení skupiny 400 studentů. Do jednotlivých aktivit bude zapojeno také celkem 40 akademických a 10 dalších pracovníků.

Název projektu: Partnerství v oblasti energetiky | Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0080